Så här hanterar Mölndals Parkerings AB dina personuppgifter

I din kontakt med Mölndals Parkerings kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagar och har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Insamling av personuppgifter och ändamål

Hyra ut parkeringsplatser, hantera kontrollavgifter, felanmälningar, hantera kösystem, avtalstecknande, digitalnyckelhantering, avläsning av registreringsskylt i parkeringsgarage, kameraövervakning garage, övriga kundserviceärenden.

Ändamål

Personuppgift

Laglig grund

Hyra parkeringsplats

Namn
Adress
Personnummer
Mobilnummer
E-post
Registreringsnummer

Fullgörande av avtal

 

Köpa digital p-tillstånd

Namn
Adress
Mobilnummer
Registreringsnummer
Betalhistorik
Bankkortsnummer (annonymiserad)

Fullgörande av avtal

 

Hantera kontrollavgift

Registreringsnummer
Information hämtas från Transsportstyrelsen.
Information överlämnas till Prioritet Inkasso och Transportstyrelsen för handläggning

Lag(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering

LPR-kameror som läser registreringsskyltar för avtalskunder och besökare i Gallerian

Fotografering av fordon/ registreringsnummer vid in och utfart.

Inhämtar uppgifter från Transportstyrelsen vid fakturering.

Fordonsägare
Namn
Adress

Fullgörande av avtal

Mölndals Parkering anser att när en kund har passerat en skylt för kameraövervakning har denne ingått avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets parkeringsanläggningar

Kameraövervakning garage

Garage Tempelgatan

Bildupptagning med information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.

Registreringsnummer

Fullgörande av avtal

Mölndals Parkering anser att när en kund har passerat en skylt för kameraövervakning har denne ingått avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets

 

Vilka kommer bolaget att dela personuppgifter med

Bolaget delar personuppgifter till samarbetspartner det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen enligt bolagets instruktioner. Personuppgifter som delas till personuppgiftsbiträden sker endast för det som är förenligt med bolagets ändamål och för att till exempel kunna uppfylla åtaganden enligt hyresavtalet.

Bolaget kontrollerar och säkerställer att personuppgiftsbiträdena lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess. Bolaget har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden där säkerheten garanteras. Personuppgiftsbiträdena åtar sig att följa bolagets säkerhetskrav, begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Var behandlar bolaget personuppgifter

Mölndals Parkering strävar alltid efter att personuppgifter i IT- system ska behandlas inom EU/EES.

 

Hur länge sparar bolaget personuppgifter

Mölndals Parkering sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

 

Insamling och utlämnande av uppgifter

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, begära radering eller begära registerutdrag av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mpab@mpab.molndal.se eller dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Datainspektionen.

 

Ansvar

I Mölndals Parkerings AB är styrelsen personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Mölndals Parkerings styrelse leder, samordnar och kontrollerar bolagets arbete när det gäller att uppfylla kraven i Dataskyddsförordningen och relaterad lagstiftning. Följande person är Dataskyddsombud i Mölndals Parkerings Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Lucia Carlund
lucia.carlund@mpab.molndal.se

 

Relaterad information

Sidan uppdateras kontinuerligt. Senaste uppdatering 2019-04-12 11:25