Så här hanterar Mölndals Parkerings AB dina personuppgifter.

I din kontakt med Mölndals Parkerings kan du känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt. Inga personuppgifter hanteras i onödan eller riskerar att hamna i orätta händer.
Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagar och har upprättat särskilda riktlinjer för dataskydd.

Personuppgifter

All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en (fysisk) person som är i livet. Även bild- och ljuduppgifter om en (fysisk) person räknas som personuppgifter, även om inga namn nämns. Krypterade eller kodade uppgifter är också personuppgifter om någon har en nyckel som kan koppla dem till en person.

Insamling av personuppgifter och ändamål

Hyra ut parkeringsplatser, hantera kontrollavgifter, felanmälningar, hantera kösystem, avtalstecknande, digitalnyckelhantering, avläsning av registreringsskylt i parkeringsgarage, kameraövervakning garage, övriga kundserviceärenden.

Ändamål Varifrån samlar vi in uppgifter Personuppgift Laglig grund Bevaras/gallras
Hyra parkeringsplats Dig själv Namn
Adress
Personnummer
Mobilnummer
E-post
Registreringsnummer
Fullgörande av avtal

 

2 år efter uppsägning av avtal.
Köpa digital p-tillstånd Dig själv Namn
Adress
Mobilnummer
Registreringsnummer
Betalhistorik
Bankkortsnummer (annonymiserad)
Fullgörande av avtal

 

2 år efter uppsägning av avtal.
Hantera kontrollavgift Parkeringsvakt Registreringsnummer
Ägarinformation hämtas från Transsportstyrelsen.
Information överlämnas till Prioritet
Lag(1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering 3 år efter utskriftsdatumet.

(2 år överklagande tid)

LPR-kameror som läser registreringsskyltar för avtalskunder och besökare i Gallerians garage Kameraavläsning Fotografering av fordon/ registreringsnummer vid in och utfart.

Inhämtar uppgifter om fordonsägare från Transportstyrelsen vid fakturering.

Fordonsägare
Namn
Adress

Fullgörande av avtal

Mölndals Parkering anser att när en kund har passerat en skylt för kameraregistrering har denne ingått avtal med bolaget enligt det regelverk som gäller i bolagets parkeringsanläggningar

60 dagar efter faktura utskick.

Kopia på faktura och kreditnota bevaras 7 år

Kontakta kundtjänst Inkomna mail/brev E-post, adress, tfn nummer registreringsnummer Handlingar som inkommer till bolaget blir allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Enligt vår dokumenthanteringsplan.

Vilka kommer bolaget att dela personuppgifter med

Bolaget delar personuppgifter till samarbetspartner det vill säga personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen enligt bolagets instruktioner. Personuppgifter som delas till personuppgiftsbiträden sker endast för det som är förenligt med bolagets ändamål och för att till exempel kunna uppfylla åtaganden enligt hyresavtalet.

Bolaget kontrollerar och säkerställer att personuppgiftsbiträdena lämnar tillräckliga garantier avseende säkerhet och sekretess. Bolaget har skriftliga avtal med personuppgiftsbiträden där säkerheten garanteras. Personuppgiftsbiträdena åtar sig att följa bolagets säkerhetskrav, begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Prioritet Finans AB

Giant Leap

Arvato

Gothia Inkasso

Var behandlar bolaget personuppgifter

Mölndals Parkering strävar alltid efter att personuppgifter i IT- system ska behandlas inom EU/EES.

Hur länge sparar bolaget personuppgifter

Mölndals Parkering sparar aldrig personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål.

Begära Rättelse m.m

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar, begära radering eller begära registerutdrag av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via mpab@mpab.molndal.se eller dataskyddsombudet enligt kontaktuppgifter nedan.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten som är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ansvar

I Mölndals Parkerings AB (org. nr. 556163-7322) är styrelsen personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud som kontrollerar att personuppgiftsbehandlingar sker på ett lagligt och korrekt sätt.

Kontaktuppgifter:

Mölndals Parkerings AB
Box 320
431 24 MÖLNDAL
Tfn: 031- 87 54 79
mpab@mpab.molndal.se

Följande person är Dataskyddsombud i Mölndals Parkerings AB.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet:

Lucia Carlund
lucia.carlund@mpab.molndal.se

Relaterad information