Parkera rätt!

Genom att ha kunskap om vad vägmärkena betyder kan Du undvika felparkering.

Generella regler

De grundläggande reglerna för parkering finns i Trafikförordningen
( TrF ) och i Vägmärkesförordningen ( VMF ).

I vår trafiklagstiftning finns ett antal generella regler som är bra att känna till.

På gatumark får Du parkera 24 timmar i följd om inte annat anges genom skyltning på den aktuella gatan eller platsen. Under helger – lördag-söndag och motsvarande är dock parkering tillåten utan avbrott.

Du får varken stanna eller parkera
– På eller 10 meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
– På eller 10 meter före en korsande cykel- eller gångbana.
– På en cykelbana, gångbana eller trottoar.
– I eller 10 meter före och efter en vägkorsning.
– På en busshållplats, annat än för att låta passagerare stiga på/av.
– På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
– I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
– På eller i närheten av backkrön, eller i en kurva med skymd sikt.
– I en vägport eller i en tunnel.
– Längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

och Du får inte parkera
– Framför en in/utfart till en fastighet.
– Så att något hjul står utanför parkeringsrutan.
– 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats, om gul markering saknas.
– På en huvudled, även inom tättbebyggt område.
– På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
– Bredvid annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanan, eller bredvid en anordning (t.ex. container) som ställts upp där.