Parkera rätt!

Genom att ha kunskap om vad vägmärkena betyder kan Du undvika felparkering.
Här hittar Du de vanligaste skyltarna som berör parkering och vad de innebär


Generella regler

De grundläggande reglerna för parkering finns i Trafikförordningen
( TrF ) och i Vägmärkesförordningen ( VMF ).

I vår trafiklagstiftning finns ett antal generella regler som är bra att känna till.

På gatumark får Du parkera 24 timmar i följd om inte annat anges genom skyltning på den aktuella gatan eller platsen. Under helger – lördag-söndag och motsvarande är dock parkering tillåten utan avbrott.

Du får varken stanna eller parkera,
- På eller 10 meter före en cykelöverfart eller ett övergångsställe.
- På eller 10 meter före en korsande cykel- eller gångbana.
- På en cykelbana, gångbana eller trottoar.
- I eller 10 meter före och efter en vägkorsning.
- På en busshållplats, annat än för att låta passagerare stiga på/av.
- På vänster sida i färdriktningen, såvida gatan inte är enkelriktad.
- I ett cykelfält eller i ett spärrområde.
- På eller i närheten av backkrön, eller i en kurva med skymd sikt.
- I en vägport eller i en tunnel.
- Längs en spärrlinje, om avståndet mellan fordonet och linjen är mindre än 3 meter.

och Du får inte parkera
- Framför en in/utfart till en fastighet.
- Så att något hjul står utanför parkeringsrutan.
- 20 meter före och 5 meter efter en busshållplats, om gul markering saknas.
- På en huvudled, även inom tättbebyggt område.
- På en väg inom ett avstånd av 30 meter från en plankorsning.
- Bredvid annat fordon som stannat eller parkerat längs körbanan, eller bredvid en anordning (t.ex. container) som ställts upp där.